ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 02/2563 วันที่  20 กุมภาพันธ์   2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอพีดีหลังใหม่ ชั้น ๓

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.พิทักษ์(5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 จำนวน 28 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตาม

     
     

 


   
: เรื่องพิจารณา

 

 

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

 

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

ขอเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการกลุ่มงานเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับภาระงาน

 

หน.ประมวล

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ      

 

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล   

งานศูนย์คุณภาพ รายงานผลตามตัวชี้วะดThip II วาระปรับระบบบริการของคลินิกSMC Click เพื่อดูรายละเอียด

 

หน.อุทัยวรรณ

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ระเบียบบ้านพัก Click เพื่อดูรายละเอียด

 

หน.ปราณี

5.7 การเตรียมการส่งมอบระบบการบิกจ่าย คลัง วมย.ให้กลุ่มงานพัสดุ

 

5.8 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 

5.9 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข