ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 06/2563 วันที่  18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๔

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.พิทักษ์(5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตาม

     
     

 


   
: เรื่องพิจารณา

 

 

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากรองแพทย์

 

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ     

 

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล

 

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

 

5.7 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 
5.8 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข