ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 3/2562 วันที่  19 มีนาคม   2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอพีดีหลังใหม่ ชั้น ๓

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)
##

พ่อบ้านพิทักษ์แนะนำตัว

 
1.1

ความเสี่ยงทางคลินิก

นพ.วิลพงษ์ (5 นาที)
1.2 ความเสี่ยงทางกายภาพ นพ.ประกิจ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.ทวีศักดิ์ (5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด
 


   : เรื่องติดตาม

3.1 Plan Fin + Finance หน.นนฤสรณ์ (5 นาที)
3.2 การขึ้นตึกใหม่,การเตรียมการ,การแบ่งพื้นที่ ทพญ.อุไรวรรณ (10 นาที)
3.3 สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง Click เพื่อดูรายละเอียด หน.บังอร (10 นาที)
3.4 สรุปงานกลุ่มการเงิน หน.ทัตชญา (10 นาที)
3.5 สรุปงานพัสดุ หน.วิลาวรรณ (10 นาที)
3.6 สรุปกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ หน.พิชยา (10 นาที)
3.7 สรุป HA ทพญ.อุไรวรรณ (10 นาที)

 


   
: เรื่องพิจารณา

                   -ขออนุมัติชื้อรถพยาบาลโดยใช้เงินบำรุง จำนวน 1 คัน
                   - เงินสนับสนุนพิเศษเพื่อรับพยาบาลใหม่
                   -เปิด ward พิเศษรวม
                   -เงินทุนนักเรียนพยาบาล
                   -การทำรายการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับชุมชน
                   -การจัดงานสงกรานต์ของโรงพยาบาล

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

พญ ประภาภรณ

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

นพ.พนัสบดี

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

- ทีมเครื่องมือแพทย์ เรื่องงบลงทุนปี 63
- ทีมบ้านพัก เรื่องการย้ายห้องพักแพทย์ออกจากห้องพิเศษและการหาห้องพักให้แพทย์

นพ.วิลพงษ์

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ      

-รายละเอียด พอ.สว.
-การดำเนินงาน พชอ.อำเภอเดชอุดม
-การคัดกรอง TB
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นพ.ประกิจ

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล   

1. พิจารณาการให้ทุนนร.พยาบาล
2. พิจารณาค่าตอบแทนวอร์ดติดเชื้อ
3. การช้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

หน.วราภรณ์

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

       -โครงการพัฒนาต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง Click เพื่อดูรายละเอียด

หน.ทวีศักดิ์

หน.พิทักษ์

5.7 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 

5.8 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข