ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 10/2562 วันที่  30 ตุลาคม  2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอพีดีหลังใหม่ ชั้น ๓

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.พิทักษ์(5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 จำนวน 8 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตาม

     
     

 


   
: เรื่องพิจารณา

 

 

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

เรื่องแจ้งจาก CFO
1.CFO CR_QR_Cash 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด
2.CFO แนวทางการชำระหนี้ 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

หน.นน

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

 

 

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ      

 

 

 

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล   

 

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

เรื่องแจ้งจากงานทรัพยากรฯ
1.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Click เพื่อดูรายละเอียด
2.สัญญาการว่าจ้าง (แก้ไข ต.ค. 62) Click เพื่อดูรายละเอียด

 

หน.งานทรัพยากรบุคคล

5.7 การเตรียมการส่งมอบระบบการบิกจ่าย คลัง วมย.ให้กลุ่มงานพัสดุ

 

5.8 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 

5.9 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข