ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 1/2562 วันที่  17 มกราคม   2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

 

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จำนวน 8 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด
หน.ทวีศักดิ์ (5 นาที )


   : เรื่องติดตาม

     

 


   
: เรื่องพิจารณา

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ     Click เพื่อดูรายละเอียด   (พัสดุ,งานการเจ้าหน้าที่,การเงิน และ กลุ่มอำนวยการ)

5.1.1 เรื่องจากงานการเงิน Click เพื่อดูรายละเอียด
 

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์  Click เพื่อดูรายละเอียด (นพ.พนัสบดี )