ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 08/2563 วันที่  19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๔

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.พิทักษ์(5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จำนวน 6 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตาม

     
     

 


   
: เรื่องพิจารณา

 

 

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากรองแพทย์

 

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ     

1.สถานการณ์โรค Click เพื่อดูรายละเอียด
2.แจ้งงาน 9 ก.ย.63 ทางชุมชนขอแสดงมุทิตาจิต บายศรีสู่ขวัญ ผูกแขน ท่าน ผอ.เนื่องในโอกาสเกษียณ อายุราชการ + พิธีเปิดดำเนินการ PCU แขมเจริญเต็มรูปแบบ + ชุมชนมอบอาคารเอนกประสงค์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยในชุมชน

3.รูปแบบการดำเนินการ pcu แขม เต็มรูปแบบ

 

 

 

-หน.PCU แขมเจริญ

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล

 

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

5.6.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณปี 2563 Click เพื่อดูรายละเอียด

-หน.พัสดุ

5.7 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 
5.8 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข