ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 6/2562 วันที่  19 มิถุนายน   2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอพีดีหลังใหม่ ชั้น ๓

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.ทวีศักดิ์ (5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จำนวน 11 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตาม

     
     

 


   
: เรื่องพิจารณา

 

 

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

 

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

 

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ      

 

 

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล   

 

 

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

5.6.1 เรื่องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

หน.ทวีศักดิ์

5.7 การเตรียมการส่งมอบระบบการบิกจ่าย คลัง วมย.ให้กลุ่มงานพัสดุ

 

5.8 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 

5.9 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข