ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 4/2562 วันที่  16 พฤษภาคม   2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอพีดีหลังใหม่ ชั้น ๓

 


  วาระก่อนการประชุม


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.ทวีศักดิ์ (5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 จำนวน 5 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตาม

     
     

 


   
: เรื่องพิจารณา

 

-ขออนุมัติจ้าง จพง.การเงินและบัญชี.ทดแทน.1ตำแหน่ง
-ระเบียบการเข้าพักในบ้านพัก รพ. (กกบ.)
-การจัดสรรงบค่าเสื่อม ปี 63 (ทีมเครื่องมือแพทย์) Click เพื่อดูรายละเอียด

    
: เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

 

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

 

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ      

 

 

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล   

 

 

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

5.6.1 สรุปผลจากการตรวจสอบภายในกระทรวง
5.6.2 เรื่องของบประมาณติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.6.3 .เรื่องจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานทางการเงินการคลัง
5.6.4 .เรื่องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(ฉ.๕)

 

 

5.7 การเตรียมการส่งมอบระบบการบิกจ่าย คลัง วมย.ให้กลุ่มงานพัสดุ

หน.ประมวล

5.8 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 

5.9 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข