ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วิดีโอ

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ระบบ Intranet

ระบบงานสารบรรณ

ระบบจัดการความเสี่ยง

ระบบบันทึกไปราชการ

ผู้บริหาร

...

นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอุดม