ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

วิดีโอ

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ระบบ Intranet

ระบบงานสารบรรณ

ระบบจัดการความเสี่ยง

ระบบบันทึกไปราชการ

ผู้บริหาร

...

นายชวมัย สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Infographic