ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน  1  โครงการ  จำนวนเงิน  5,958,938.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-12-29

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-12-29

จำนวนการเข้าชม : 180