ประชาสัมพันธ์ 3 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ 3 หลักสูตร

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation Management : A Results-based Approach ให้กับผู้บริหารระดับกลางระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสาหกิจ และภาคเอกชนอื่นๆ

2. ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาออนไลน์ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์เสาหลักแห่งความเป็นธรรมในสังคม

3. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพื้นฟูองค์ความรู้วิชาการสาธารณสุข แบบOnline ประจำปี 2565 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-01-19

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-01-19

จำนวนการเข้าชม : 97