ขอขอบคุณ คุณยิ่งยศ ศรีจรูญ ที่มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำทีมโดย คุณดลณภา ผลวิสุทธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
ออกรับมอบเงินบริจาค จาก คุณยิ่งยศ  ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 
จำนวนเงิน 3,000 บาท ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง 

วันที่โพสต์ : 2018-10-30 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม