ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 “โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพ”   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ทำงาน

วันที่โพสต์ : 2018-11-30 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม