ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ขอแสดงความยินดี กับ คุณวราภรณ์  สมดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับการยกย่องเชิดชู่เกียรติ บุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ 
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพ ณ  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

วันที่โพสต์ : 2018-11-30 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม