ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดย  แพทย์หญิงดารณี คู่สกุลนิรันดร์ , นายพิทักษ์ชัย  จิตรมั่น  และ คณะทำงาน 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับรางวัล
ผลงานการส่งข้อมูลในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561ได้ทันเวลามากที่สุด ชนะเลิศประเภท ข้อมูล 15,000 รายการขึ้นไป    ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2018-12-11 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม