ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
ร่วมต้อนรับ คณะดูงานจากโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าศึกษาดูงานศูนย์รายได้และแผน
การเงินการคลัง โดยมี นายนนฤสรณ์  บุรมาถ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
นายพิทักษ์ชัย  จิตรมั่น  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ 
ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ 

วันที่โพสต์ : 2018-12-14 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม