ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองเดชอุดม 
บริการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ผู้นำชุมชน อสม.และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม  
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” 
และ 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย 3ก5ส.  เพื่อให้คนในพื้นที่ปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่โพสต์ : 2018-12-17 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม