ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ขอขอบคุณ คุณปาริชาติ  ทองมวล (บริษัทครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด) 
ที่มีจิตศรัทธา บริจาค ที่นอนน้ำ มอบให้กับตึกอายุรกรรมหญิง 
โดยมีแพทย์ดารณี  คู่สกุลนิรันดร์ และ คุณกัลยาณี  โพธิ์รัง หัวหน้างาน ICU  
ร่วมรับมอบ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

วันที่โพสต์ : 2018-12-17 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม