ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม     ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดย นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม ร่วมเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  โดยมีแนวทางการให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ     และภาคเอกชนในพื้นที่ ภายใต้ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านคำครั่ง อำเภอเดชอุดม 

วันที่โพสต์ : 2018-12-20 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม