งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ได้จัดการประชุมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ( XDR-TB ) ครั้งที่ 3

วันที่ 18มีนาคม 2562 งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ได้จัดการประชุมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ( XDR-TB ) ครั้งที่ 3 เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมและหาแนวทาง ป้องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ร่วมกัน และเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่โพสต์ : 2019-03-18 สถานที่ : เดชอุดม