กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

วันที่ 3 เมษายน 62 กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อน  ซึ่งมีการแบ่งสายการเดินไปตามหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของหมวกกันน๊อคในการขับขี่รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเพื่อกองทุนหมวกนิรภัยด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมรณรงค์ 2 วัน คือวันที่ 3- 4 เมษายน 2562

วันที่โพสต์ : 2019-04-03 สถานที่ : เดชอุดม