ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA จากโรงพยาบาลราชเวช จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 เมษายน 62  ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐาน HA จากโรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี ในการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยมีนางวราภรณ์ วรรณโท  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับ โดยมีทันตแพทย์หญิง อุไรวรรณ อมรไชย หัวหน้ากลุ่มงานทัตกรรม เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่(อาคาร 5 )โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-04-04 สถานที่ : เดชอุดม