อบรมพัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ได้จัดอบรมการพัฒนาระบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562  โดยมีแพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  เป็นประธานเปิดการอบรม  นางวราภรณ์  วรรณโท  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กล่าววัตถุประสงค์   โดยมีผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลในเขตโซน 4 และใกล้เคียงเข้าร่วม  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  นางสาวศศิธร ชำนาญผล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  

วันที่โพสต์ : 2019-04-18 สถานที่ : เดชอุดม