รับนิเทศก์ติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation )

วันที่ 4 พฤษภาคม 62 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับนิเทศก์ติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation ) เขตสุขภาพที่ 10 ในการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ซึ่งทางคณะกรรมการได้มาติดตามและประเมินผล ใน 2 ประเด็น คือ งานอนามัยแม่และเด็ก และ Green & Clean Hospital  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-06-04 สถานที่ : เดชอุดม