รับเยี่ยมเพื่อเตรียมรับประเมิน DHSA

วันที่ 17-18 มิถุนายน 62 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม พร้อมหน่วยงานราชการในอำเภอเดชอุดม ร่วมต้อนรับเครือข่ายผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินและรับรองระบบสุขภาพอำเภอ(DHSA)  ซึ่งมีการลงพื้นที่ PCUแขมเจริญ,รพ.สต.นาทุ่ง,รพ.สต.กลาง,รพ.สต.บัวงาม โดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง,เลิงนกทา,กระนวน ร่วมการลงเยี่ยมในครั้งนี้

วันที่โพสต์ : 2019-06-17 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม