รับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 62 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเดชอุดม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอกราบขอบพระคุณ นางภัชราภรณ์ บุญมาก นายอำนวย บุญมากพร้อมครอบครัวและคณะญาติมิตร บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 1,027,448 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศัทธา จงประสบแต่ความสุขความเจริญ กรอปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเทอญ

วันที่โพสต์ : 2019-07-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม