รับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 62 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเดชอุดม นายวิทยา เทียมสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ สาขาเดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ไพจิตต์ แก้วมีศรี ผู้จัดการร้านค้าส่งไพจิตต์ อำเภอเดชอุดม บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดินและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน ขอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ ทุกประการ

วันที่โพสต์ : 2019-07-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม