รับมอบถุงผ้าจากตลาดหลักทรัพย์และเงินสนับสนุนผู้ป่วย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ "SET ทำดีแทนคุณแผ่นดิน" ได้มอบถุงผ้าใส่ยาจำนวน 1,000 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากตลาดหลักทรัพย์ฯและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาล

วันที่โพสต์ : 2019-07-25 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม