โครงการ ป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยา

วันที่ 3 กันยายน 2562 แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ได้เปิดโครงการ ป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยา  ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ควบคุมและป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ณ ห้อง ประชุม 1 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-09-04 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม