คนสูงอายุเดชอุดม 2019

เนื่องด้วยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย สร้างความรู้ ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ โดยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำโดย นางสาวจันทร์ทิพย์ บัววัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยให้กับประชาชน ตลอดจนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-09-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม