ทีมหมอครอบครัวแขมเจริญ กลุ่มภารกิจงานด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม งานอนามัยโรงเรียน ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนแขมเจริญ

วันที่ 4 กันยายน 2562 ทีมหมอครอบครัวแขมเจริญ กลุ่มภารกิจงานด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม   งานอนามัยโรงเรียน ได้ออกบริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนแขมเจริญ  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-09-04 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม