กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัล โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมงานคุ้มครอง

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเดชอุดม ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบ ส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค  ร้านชำปลอดยาอันตราย จำหน่ายผลิตภัณฑ์มีฉลาก เพื่อนำร่องในการดำเนินส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  จึงได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัลดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านต้นแบบ โดยมอบให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ผู้นำชุมชน ทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

วันที่โพสต์ : 2019-09-02 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม