รับบริจาครถเข็นนั่ง

ครัวอมรรัตน์ ได้บริจาครถเข็นนั่ง ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 1 คน โดยมีนายพิทักษ์ ทองทวน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รับมอบ

วันที่โพสต์ : 2019-10-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม