บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม   ได้จัดถุงพระราชทานฯ เพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเดชอุดมและอำเภอวารินชำราบ

วันที่โพสต์ : 2019-10-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม