อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กทารกปี2562

PCT กุมารเวชกรรม  ได้จัดการอบรมโครงการการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กทารก ประจำปี 2562  เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและในกลุ่มเครือข่ายได้มีความรู้ความชำนาญ เพิ่มทักษะวิชาชีพ โดยมีวิทยากรให้ความรู้โดย  นายแพทย์สุรสิทธิ์ โล้วเจริญรัตน์  กุมารแพทย์  เป็นผู้บรรยาย  

วันที่โพสต์ : 2019-10-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม