การซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง  โดยปีนี้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-10-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม