อบรมโครงการแฮปปี้ มันนี่ 2562

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนระบบสุขภาพ  ได้จัดอบรมโครงการแฮปปี้มันนี่ เพิ่มความรู้อำนาจทางการเงิน และการลงทุน  การบริหารเงิน  ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  นายแพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข และเสวนา เรื่อง แรงบันดาลใจและการสร้างรายได้เสริมจากเกษตรอินทรีย์ โอย คุณรัตนา รากทอง และคุณธันยบูรณ์ นบนอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-10-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม