ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ไข้ปวดข้อยุงลายป่าโมง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 นายแพทย์ประกิจ เชื้อชม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ นำทีม สสอ.เดชอุดม,จนท.รพ.สต.ป่าโมง ,จนท.งานระบาดวิทยา งานส่งเสริมสุขภาพ รพร.เดชอุดม และ ผู้รับผิดชอบงาน คร.โซน 1,2,3 และทีม อสม.ทุกหมู่บ้าน..ระดมอัตรากำลังทำกิจกรรมสุ่มลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บขยะ พ่นหมอกควันและค้นหาผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ ม.1,2,10 ตำบลป่าโมง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่
...ขอขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมโรค..และขอบคุณ ทีมเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ระดมอัตรากำลังในปูพรมสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในครั้งนี้

วันที่โพสต์ : 2019-10-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม