ซ้อมแผนการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ประจำปี 2562

ปัจจุบัน แนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความรุนแรงจากภัยคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเดชอุดม จึงได้จัดทำโครงการ "ซ้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ประจำอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562" เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-10-29 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม