มหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562

โครงการมหกรรมคุณภาพ 2562 Happy Quality Hospital ทำอย่างไรให้ Re-acc ผ่านอย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการรับรองซ้ำ ในปี 2564 และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลและส่งเสริมให้มีการนำความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของ รพ. ไปใช้ในการการปฏิบัติงานต่อไป กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "Happy Quality Hospital" ทำอย่างไรให้ Re-acc ผ่านอย่างมีความสุขและฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ IC , RM , ENV , lab และ QC โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อาจารย์จิระวัฒน์ วิเศษสังข์ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-10-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม