อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS ประจำปี 2562

เนื่องด้วยการหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วย ถือเป็นภาวะรีบด่วนทางการแพทย์ ที่ต้องให้การช่วยเหลือทันที ดังนั้นคณะกรรมการ CPR จึงได้จัดให้มีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS ขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 1- 2  ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-10-24 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม