เทศบาลเมืองเดชอุดม ทำพิธีมอบเงินรายได้ จากการจัดการกุศล กิจกรรม เดชอุดม วิ่งสร้าง สุขประจำปี 2562 เพื่อมอบเข้ากองทุน LTC (Long–term care) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เทศบาลเมืองเดชอุดม ทำพิธีมอบเงินรายได้จากการจัดการกุศล กิจกรรม เดชอุดม วิ่งสร้างสุขประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562  เพื่อมอบเข้ากองทุน LTC (Long–term care) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 132.437.88 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) นำโดยนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม รักษาการ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมและคณะจัดงานเดินวิ่งการกุศล ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและนักวิ่ง  ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน

วันที่โพสต์ : 2019-11-18 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม