รับบริจาคเตียงนอนแบบปรับได้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวยุภารัตน์ มุลาชาติ  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  มอบเตียงนอนผู้ป่วยแบบปรับได้ จำนวน 1 เตียง  ให้กับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่โพสต์ : 2019-11-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม