ออกหน่วยตรวจสุขภาพโตโยต้าโชคดีเดชอุดม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 62 หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ ได้ออกบริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน โตโยต้าโชคดีเดชอุดมและลูกค้า ตามโครงการ “ฟิตเปลี่ยนชีวิต”ซึ่งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ได้มีนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานและลูกค้า  ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย(ความฟิต) ความดัน รัชนีมวลกายและอื่นๆตามเกณฑ์ตรวจของโรงพยาบาล 

วันที่โพสต์ : 2019-11-27 สถานที่ : โชว์รูมโตโยต้าโชคดีเดชอุดม