วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2560 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตประจำและผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ 

วันที่โพสต์ : สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม