โครงการ EMS เมมเบอร์คลับ นำร่องตำบลเมืองเดช

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 กลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  จัดโครงการ EMS เมมเบอร์คลับ นำร่องตำบลเมืองเดช  พิธีมอบบัตรสมาชิก EMS เมมเบอร์คลับ ให้ตัวแทนอสม.ผู้นำเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในเขตตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม