วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ร่วมรับบริจาคเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จากคุณสุภาวดี ตริยางกูรศรี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จำนวนเงิน 3,090,000 บาท

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นายวิทยา เทียมสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมรับมอบเงินบริจาคสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จากคุณสุภาวดี ตริยางกูรศรี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จำนวนเงิน 3,090,000 บาท

วันที่โพสต์ : 2017-08-08 สถานที่ : โรงแรมสุนีย์แกรนด์