การไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า LED ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

การไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า LED ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตามโครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มองอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช"
มูลค่าทั้งสิ้น 500,000 (ห้าเเสนบาทถ้วน) ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

วันที่โพสต์ : 2017-10-31 สถานที่ : รพร.เดชอุดม