การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะแพทย์นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตะกูล จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะแพทย์นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตะกูล จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธประสงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และโรงเรียนเดชอุดม มีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษา ประมาณ 7000 คน ให้บริการตรวจรักษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันที่โพสต์ : 2017-11-17 สถานที่ : โรงเรียนเดชอุดม