ขอขอบพระคุณร้านเทียนทองไหมไทย

ขอขอบพระคุณร้านเทียนทองไหมไทย ที่มีจิตศรัทธามอบรถเข็นนั่ง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

วันที่โพสต์ : 2018-07-02 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม