ขอขอบคุณ คุณอรุณี เกษมสุข บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท ให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คุณอรุณี เกษมสุข 
ได้บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท ให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

วันที่โพสต์ : 2018-08-30 สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร