ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

วิดีโอ

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ระบบ Intranet

ระบบงานสารบรรณ

ระบบจัดการความเสี่ยง

ระบบบันทึกไปราชการ

ผู้บริหาร

...

นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Infographic

สรุปรายงานการประชุม