ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ครั้งที่ 7/2564 วันที่  22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๔

 


  วาระก่อนการประชุม

 


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประชุมประจำเดือนจังหวัด

ผู้อำนวยการ (5 นาที)

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

 

หน.พิทักษ์(5 นาที )

  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จำนวน 14 หน้า Click เพื่อดูรายละเอียด


   : ติดตามรายงาน/สืบเนื่อง

     
     

 


   
: เรื่อง จากรองผู้อำนวยการ และCEO

 

 

    
: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องจากรองแพทย์

 

5.2 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

 

 

5.3 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ    

 

5.4 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

 

5.5 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล

 

5.6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

 

 

5.7 เรื่องจากตัวแทนลูกจ้างประจำ  

 
5.8 เรื่องจากตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
วาระที่ 6 เรื่อง จากหัวหน้ากลุ่มงาน  
วาระที่ ๗ เรื่อง จากคณะกรรมการ CFO  
วาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ