ประกาศร่างวิจารณ์ จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซวเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซวเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน  13  รายการ  เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ราคากลางในงานจ้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  5,958,938.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-01-05

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-01-05

จำนวนการเข้าชม : 209