ผู้รับบริการ วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

Admit วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

แพทย์แผนไทย วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

ทันตกรรม วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ถาพกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยนางวราภรณ์ สมดี รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะมาฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำโดยนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ประจำปี 2565 เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบปี 2565 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในปี 2566-2570 ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานที่ผ่านมากับนโยบายของกระทรวง แผนยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และรองรับการประเมินมาตรฐานการให้บริการต่างๆ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 14 สาขา ณ ห้องประชุมไทรงาม ชั้น 3 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วิดีโอ

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ผู้บริหาร

...

นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.covid19.ddc.moph.go.th

Infographic

ระบบ Intranet

ระบบงานสารบรรณ

ระบบจัดการความเสี่ยง

ระบบบันทึกไปราชการ