ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)20170509030449.docx2017-05-09 10:04:49กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
2แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/การเป็นลูกจ้าง,ข้าราชการ20170516014823.docx2017-05-16 08:48:23กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
3ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ20170822045301.pdf2017-08-22 11:53:01กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
4แบบ ศน.1 - 3 (สำหรับผู้ที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ)20170822045453.pdf2017-08-22 11:54:53กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
5แบบมอบหมายงานการในหน้าที่20170824022432.docx2017-08-24 09:24:32กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
6แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ20170904085546.pdf2017-09-04 15:55:46กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
7รับรองการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่20170907040311.docx2017-09-07 11:03:11กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
8แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด20171011035657.docx2017-10-11 10:56:57กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
9แบบฟอร์มใบยกเลิกวันลา20171011035731.docx2017-10-11 10:57:31กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
10แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน20171016064441.docx2017-10-16 13:44:41กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
11แบบฟอร์ม ขอย้าย20171017075134.doc2017-10-17 14:51:34กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
12แบบรายงานการปฏิบัติราชการ( ทดลองงาน 3 เดือน)20171027070259.docx2017-10-27 14:02:59กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
13แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตลาไปต่างประเทศ20171110031733.docx2017-11-10 10:17:33กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
14แบบขออนุมัติเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม20171113014735.docx2017-11-13 08:47:35กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
15หนังสือขอลาออกจากราชการ20171130035149.doc2017-11-30 10:51:49กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
16แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว)20171214015300.pdf2017-12-14 08:53:00กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด