เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1การประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ปี 256020170427020919.pdf2017-04-27 09:09:19งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
2ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S20170427021155.pdf2017-04-27 09:11:55งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
3ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมวิชาการ20170427021350.pdf2017-04-27 09:13:50งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
4รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ20170427021415.pdf2017-04-27 09:14:15งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
5ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ ปี 256020170427021450.pdf2017-04-27 09:14:50งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
6การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ20170427021540.pdf2017-04-27 09:15:40งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
7แจ้งอนุมัติผลการยื่นแสดงความจำนงเพื่อลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมประจำปี 256020170427021634.pdf2017-04-27 09:16:34งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
8ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ประจำปี 256020170510065216.pdf2017-05-10 13:52:16งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
9ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 10 สู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์คุณภาพ20170510070356.pdf2017-05-10 14:03:56งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
10แบบสรุป trigger tool20170515022034.docx2017-05-15 09:20:34งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
11แบบสรุป Risk profile หน่วยงาน20170515022233.docx2017-05-15 09:22:33งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
12Clinical Tracer Highlight 255820170515022514.pdf2017-05-15 09:25:14งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
13Clinical Tracer Highlight 255920170515025115.pdf2017-05-15 09:51:15งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
14แบบฟอร์ม trigger tool20170518090817.docx2017-05-18 16:08:17งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
15ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม20170523022903.pdf2017-05-23 09:29:03งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
16Hospital Profile รพร.เดชอุดม ปี 256020170531085214.pdf2017-05-31 15:52:14งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
17ตอบคำถาม 89 ข้อ สรพ. ปี 256020170531085635.pdf2017-05-31 15:56:35งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
18SAR-I 256020170531090420.pdf2017-05-31 16:04:20งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
19SAR-II 256020170531090524.pdf2017-05-31 16:05:24งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
20SAR-III 256020170531090552.pdf2017-05-31 16:05:52งานศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด